Jaarvergadering 23 maart 2020

De algemene ledenvergadering van ‘de Samaritaan’ staat op de planning! Grijp je kans om suggesties te doen voor komend cursusseizoen, maar natuurlijk is er ook alle ruimte om jouw mening te geven over de meest recente herhalingslessen. Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en zet de plannen uiteen voor komend jaar.

De jaarlijkse ledenvergadering zal worden gehouden in ons verenigingslokaal, Nijverheidlaan 23a te Ede op maandag 23 maart 2020 om 20.00 uur.

Graag nodigen wij je hiervoor uit.

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Verslag jaarvergadering 25 maart 2019
 4. Jaarverslag van het secretariaat over 2019
 5. Verslag penningmeester 2019
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Verkiezing lid kascontrolecommissie en reservelid
 8. Begroting 2020
 9. Verslag materiaalbeheer
 10. Privacyreglement
 11. Bestuursverkiezing*)
 • Voorzitter:  C. Huikeshoven
 • Penningmeester:  M. van Bruggen aftredend in 2020 en herkiesbaar
 • Secretaris:  D.B. Kervel aftredend in 2021
 • Ledenadministratie J. Damink aftredend in 2022
 • Hulpverlenerscoördinator: G. van Mechelen aantredend 2021
 • Materiaalbeheerder E. Veenschoten: aftredend in 2020 en herkiesbaar

 Aftredend om de drie jaar           *)  Tegenkandidaten kunnen zich tot 23 maart a.s. voor 13.00 uur melden bij het secretariaat.                                              

 

 1. Decharge van het bestuur
 2. Onderscheidingen jubilarissen
 3. Datum barbecue voor hulpverleners bij evenementen.
 4. Goed doel
  Voorstel: Hospice Olijftak.
  Voorstel vanuit de leden?
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Wij hopen van harte dat zoveel mogelijk leden ook dit jaar weer onze ledenvergadering willen bijwonen. We sluiten natuurlijk af met een hapje en een drankje.

Tot 23 maart aanstaande!

Met vriendelijke groet,
Vereniging voor EHBO “De Samaritaan”

 

N.B.              Indien het aantal leden tijdens de jaarvergadering niet voldoende is, wordt de vergadering geschorst en na enige tijd weer opnieuw gestart.