Jaarvergadering 18 maart 2024

Op maandag 18 maart zal de algemene ledenvergadering van Vereniging voor EHBO de Samaritaan plaatsvinden vanaf 20.00 uur.

 

De agenda is als volgt:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Verslag jaarvergadering 20 maart 2023
 4. Jaarverslag van het secretariaat over 2023
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Financieel verslag 2023
 7. Begroting 2024.
 8. Verkiezing lid kascontrolecommissie en reservelid
 9. Verhoging kosten koffie/thee van € 1,10 naar € 1,20.
 10. Verslag materiaalbeheer
 11. Bestuursverkiezing*)

 

Functie: Naam: Aftredend in: Herkiesbaar:
Voorzitter C. Huikeshoven 2025
Penningmeester A.  van der Goot 2026  
Secretaris D.B. Kervel 2024 ja
Ledenadministratie J. Damink 2025
Hulpverlenerscoördinator G. van Mechelen 2024 ja
Materiaalbeheerder E. Veenschoten 2026  

           

Aftredend om de drie jaar           *)  Tegenkandidaten kunnen zich tot 18 maart a.s. voor

13.00 uur melden bij het secretariaat.                                              

 

 1. Decharge van het bestuur
 2. Onderscheidingen jubilarissen
 3. Goed doel (oproep aan leden voor suggestie).
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

 

De vergaderstukken zijn op 8 maart aan de leden toegezonden per e-mail.